Actievoorwaarden Winactie Jaar Gratis Schoolmelk

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Schoolmelk winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van “22 Januari 2019 tot en met 26 Januari 2019” (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Hebt u vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dan kunt u kijken en/of contact opnemen via https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/contact/

Artikel 2 Speelwijze 

De Actie werkt als volgt:

 • Ga naar de actiepagina van Schoolmelk: www.iedereenfitopschool.nl.
 • Om deel te nemen is inschrijven als schoolmelk school nodig. Dit kan kosteloos worden gedaan op www.iedereenfitopschool.nl. Na inschrijving blijft de school 1 schooljaar lang lid. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.
 • Deelname is beperkt tot 1 inschrijving per school.
 • De inschrijving als schoolmelk school ligt voor minimaal tot einde schooljaar 2020 vast.  Hierna wordt deze, wanneer geen lopende schoolmelk abonnementen, automatisch stopgezet.
 • Uit alle ingevulde Schoolmelk inschrijvingen op de actiepagina wordt aan het eind van de actieperiode 1 school geloot. De winnaar krijgt voor 22-02-2019 een bevestigingsmail ter berichtgeving. Hiermee kan de winnaar contact opnemen over de levering van de prijs. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.
 • Onder “een jaar gratis schoolmelk voor de hele klas” wordt verstaan: 1 pakje per kind maal het aantal schooldagen maal de leerlingen in de klas. (30 leerlingen x 40 lesweken = 6.000 pakjes schoolmelk.) Met een maximum van 30 leerlingen.
 • De prijs zal worden geleverd het schooljaar 2019/2020 aan de docent die de school als schoolmelkschool heeft in geschreven.

 Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 • Het prijzenpakket bestaat uit “een jaar gratis schoolmelk voor de hele klas”. Gedefinieerd als: 1 pakje per kind maal het aantal schooldagen maal de leerlingen in de klas. (voorbeeld; 30 leerlingen x 200 schooldagen = 6.000 pakjes schoolmelk.) Met een maximum van 30 leerlingen. Ter waarde van € 1.680,-
 1. Onder alle binnen de Actieperiode ingevoerde Schoolmelkscholen aanmeldingen op de actiepagina van Iedereenfitopschool (www.iedereenfitopschool.nl) wordt voor 22-02-2019 een winnaar geselecteerd. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.
 2. FrieslandCampina zal de prijswinnaar aanwijzen op basis van een loting.
 3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 4. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
 5. De schoolmelk wordt iedere dag op de winnende school aan de winnende klas geleverd. Hierin kan gewijzigd worden.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de actieperiode werkzaam is als docent op een basisschool in Nederland.
 2. Om deel te nemen is een inschrijving als schoolmelkschool nodig. Dit kan kosteloos worden gedaan op www.iedereenfitopschool.nl.
 3. De inschrijving als schoolmelk school ligt voor minimaal 1 schooljaar vast.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­NAW-gegevens te verstrekken. Incorrecte en/of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.
Deel deze pagina met anderen: