Voorwaarden Schoolmelkabonnement

Algemeen
Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op het Schoolmelk abonnement (hierna te noemen “het abonnement”) van FrieslandCampina. Het abonnement kunt u afsluiten via iedereenfitopschool.nl.

Uw abonnement
U bent zelf verantwoordelijk voor het abonnement, een school kan geen wijzigingen over uw abonnement aan FrieslandCampina doorgeven. De enige wijziging die een school kan doorgeven is of een leerling van groep wisselt of een leerling van groep 8 naar het voorgezet onderwijs gaat. Indien Frieslandcampina van de school verneemt dat de leerling naar het voorgezet onderwijs gaat, zal FrieslandCampina het abonnement stopzetten. U ontvangt per mail een bevestiging wanneer het abonnement is stopgezet.
Na het eerste schooljaar, loop het abonnement automatisch door naar een volgend schooljaar, tenzij u voor 1 juli aangeeft dat u het abonnement wilt opzeggen. Opzegging van het abonnement kan met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand na ontvangst van uw opzegging. Opzeggen kan via de website door in te loggen in uw account.

Verhuizing / andere school /  wijziging
Via iedereenfitopschool.nl kunt u wijzigingen in product, adres of school doorgeven. Geef een adres- en of schoolwijziging uiterlijk 3 weken van tevoren via uw account op iedereenfitopschool.nl.

Levering
FrieslandCampina is voor de levering van de producten mede afhankelijk van de medewerking van de school. Indien de school dan wel FrieslandCampina besluit te stoppen met de verdeling van de producten van Schoolmelk, kan dit gevolgen hebben voor het abonnement. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Schoolmelk na een vakantie
De eerste dag(en) na een vakantie zal er geen Schoolmelk zijn. Binnen enkele dagen krijgt uw kind vanzelfsprekend weer Schoolmelk.

Prijs
De prijzen worden per schooljaar bepaald. De actuele prijzen kunt u vinden op iedereenfitopschool.nl. Aan uw wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal consumptiedagen en consumptiemomenten (ochtendpauze en/of lunchpauze). Hierbij wordt rekening gehouden met de door de school opgegeven vrije dagen.

Betaling
Het abonnement betaalt u per schooljaar in 1 of 3 termijn(en). De betaling kan worden voldaan per automatische incasso, acceptgiro of AcceptEmail. Voor het betalen per acceptgiro brengt FrieslandCampina €3,00 per acceptgiro in rekening. Het abonnementsgeld dient vooraf te worden voldaan.
Bij niet tijdig betalen worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien de uiterste betaaldatum van de factuur is overschreden, is FrieslandCampina gerechtigd om de lerveringen stop te zetten en zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. FrieslandCampina is gerechtigd de volgende kosten te berekenen.

  • Aanmaning €10,00
  • Ingebrekestelling €25,00

Indien FrieslandCampina incassomaatregelen moet nemen, bent u alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien FrieslandCampina hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval verstaan de declaraties van advocaten en procureurs. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Privacy
FrieslandCampina legt in het kader van haar dienstverlening uw persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de diensten van Schoolmelk. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u in de toekomst over Schoolmelk en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet meer gebruikt wordt door ons, kunt u dit via de website of schriftelijk aangeven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet actief aan derden overdragen of ter beschikking stellen.

Schoolmelk klantenservice
Wijzigingen kunt u doorgeven in uw account op de website iedereenfitopschool.nl. Voor vragen kunt terecht op iedereenfitopschool.nl of bel naar 088-116 8006 (lokaal tarief, op werkdagen van 8.30 – 16.00)
Deel deze pagina met anderen: